Gewest

Standaard
4 letters GOUW – LAND - MARK - OORD – STEE
5 letters RAYON – REGIO
6 letters GEBIED - KANTON - PLAATS - STREEK
7 letters RESSORT
8 letters DISTRICT – KWARTIER – REGIONEN – RIJKSDEEL
9 letters CONTREIEN – LANDSCHAP – LANDSDEEL - PROVINCIE
10 letters LANDSTREEK
11 letters DEPARTEMENT
12 letters RECHTSGEBIED
13 letters RIJKSONDERDEEL