Snoeverij

Standaard
4 letters BLUF
5 letters PARET
6 letters BLAGUE – BRANIE – GEBLUF – GEBRAL – GEPOCH
7 letters BRAVADE - POCHERIJ
8 letters SNORKERIJ – STOEFERIJ
9 letters RENOMMAGE
10 letters DIKDOENERIJ – OPSNIJDERIJ
11 letters FORFANTERIE – GROOTSPRAAK – RODOMONTADE – OPSCHEPPERIJ - WINDBREKERIJ
12 letters FANFARONNADE