Zwerver

Standaard
4 letters HOBO – VAMP
5 letters DOLER - KALIS - TRAMP
6 letters DALVER - DWALER - GASSER - NOMADE - VAGANT
7 letters ARTIEST - BROEIER - DAKLOZE - DOLAARD - RAMBLER - TREKKER
8 letters BEDELAAR - BOHEMIÉN - CLOCHARD - SLUIPEND - VAGEBOND - ZIGEUNER – ZWERVEND
9 letters LANDLOPER - SCHUNNERD - THUISLOZE - ZWERFSTER
10 letters SWIEBERTJE
11 letters BUITENLOPER
13 letters KLUIVENDUIKER